Conference

Article
การปล่อยแก๊สมีเทนจากการจัดการน้ำและวัชพืชในนาข้าวชลประทาน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-