Conference

Article
ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-