Conference

Article
การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "Safety Culture in Aviation and Tourism (ISBN: 9999999999)
Class
ชาติ
Date
6 กันยายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-