การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Publish Year National Journal 1
2020 exสุธาสินี ยอดอุดม, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 165, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 19-38
Publish Year National Conference 6
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exสุภัทรา ทัศนกิจ, "ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exเรือนเพชร มีมุสิก, "ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 16 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐชา ชัยวัฒน, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "Safety Culture in Aviation and Tourism, 6 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exพันธุ์ทิพา พงษ์ธีรมิตร, "การสร้างมูลค่าเพิ่มในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาการจัดการ, 24 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, exสุธาสินี ยอดอุดม, "ปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาการจัดการ, 24 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศราวุธ ศิลปศร, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47, 6 ธันวาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)