Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ให้ทนร้อนในระยะเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับ
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-