Conference

Article
ผลกระทบของค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำในพื้นที่เกษตร
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
22 กุมภาพันธ์ 2013
Location
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-