Conference

Article
สภาพปัจจุบันและทิศทางการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 (ISBN: 9786162784101)
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2017
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-