ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567)

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exนายณภัทร ทองมั่ง, "ทิศทางการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)", Veridian e-Journal , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 2087-2106
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exนายณภัทร ทองมั่ง, "Desired Characteristics of Agriculture Teachers of Thailand in the 21st Century", International Symposium on Business and Social Sciences, (2018 ISBSS), Singapore, 28 – 30 August 2018, 28 - 30 สิงหาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exนายณภัทร ทองมั่ง, "สภาพปัจจุบันและทิศทางการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย