Conference

Article
การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162784101)
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-