Conference

Article
ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่นกับผู้ที่ไม่มี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
24 พฤศจิกายน 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-