Conference

การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-