Conference

Article
การชักนำแคลลัสจากใบอ่อนในหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureumm)
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-