Conference

Article
การทดลองการประมงผีของลอบปูแบบพับได้; ผลกระทบต่อสัตว์น้าและเศรษฐกิจบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-