Conference

The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB 2016)
นานาชาติ
26 - 27 พฤษภาคม 2016
สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็งและการทำบริสุทธิ์ของเปปไทด์ออกฤทธิ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แสงซินโครตรอนกับงานสมันไพรไทย,3 ก.ค. 2017 - 3 ก.ค. 2017