Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง
Conference
The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS Conference 2016)
Class
นานาชาติ
Date
5 - 6 มิถุนายน 2016
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-