ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง