ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, exPattranan Nirandondaropart, exRarita Sodavichit, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง", The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS Conference 2016), 5 - 6 มิถุนายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย