สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1) Global Healthcare 2) The World Health Organization ACADEMIC DEVELOPMENTAgingAgricultureAlzheimer's diseaseBusiness Development ProjectsCancercommunicationCommunity Enterprise Membersdevelopmentdiabetesdiabetes mellitusdietDigital Marketinggarment industry HematologyHigher educationHIGH-PERFORMANCE WORK SYSTEMHigh-performance work systemsHuman resource managementImmunologyKo KretLinguisticsmanagementMolecular biologyMorbidityMortalitymycetomaneglected tropical diseaseParticipationPromotionPROMOTION IN HIGHER EDUCATIONQuality of liferegistrySatisfactionSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesSoft SkillsstrategiesThai touristTourism ElementsTourism ManagementTouristsTuberculosistype 2 diabetesWorkforceการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการเรียนการสอนการตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสำรวจการสื่อสารภายในองค์การเกษตรกรเกาะเกร็ดความผูกพันความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ คุณภาพการบริการจังหวัดสุพรรณบุรีจุลชีววิทยาบริหารธุรกิจประชาคมอาเซียนประชาชนในท้องถิ่นประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคผลการปฎิบัติงานผู้นำพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมร้านอาหารฮาลาลโรคความจำเสื่อมโรงแรมโรงแรม ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ว่านพระฉิมวิสาหกิจชุมชนศักยภาพการท่องเที่ยวสถานประกอบการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสาขาการท่องเที่ยว ความปลอดภย ความเสี่ยง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสารสกัดสารสกัดหยาบสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวก: นักท่องเที่ยวสูงอายุเสื้อผ้าสำเร็จรูปองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ชุมชนอาชญากรรมอาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

Executives


Persons (สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)