Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของปัจจัยชี้วัดมลภาวะทางน้ำในระบบนิเวศลุ่มน้ำท่าจีน: ผลศึกษาติดตามระยะยาวในรอบ 9 ปี
Conference
การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
4 - 6 ธันวาคม 2013
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-