การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ

Sub Project

Publish Year National Journal 4
2015 exดุษฎี หงษ์มณี, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนจากการทำประมงเคย: กรณีศึกษาชุมชนประมงอ่าวไทยตอนใน", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 412-420
2015 exนางสาวกาญจนา เม่งช่วย, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตว์พื้นท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน:กรณีศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่จำเพาะสำหรับส่งเสริมพันธุ์หอยพิม", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 84-94
2015 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, exศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, exอุไรรัฒท์ เนตรหาญ, exจิราภัษ อัจจิมางกูร, exเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "คุณค่าของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน: บทวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ทางการประมง", วิทยาศาสตร์การประมง, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 39-52
2015 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, อาจารย์, "ทศวรรษแห่งความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน: ผลการติดตามดัชนีด้านคลอโรฟิลล์เอและออกซิเจนละลายน้ำ", วิทยาศาสตร์การประมง, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 87-100
Publish Year National Conference 2
2016 exธเนศ ประไพพงษ์ , inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมาตรการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงอวนรุนเคยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย