Conference

Article
การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของก๊าสและไอน้ำของฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิด ยางพาราและแร่ดินเหนียวด้วยวิธีการลามิเนตร่วมกับกระดาษ
Conference
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 (ISBN: 1235611248)
Class
ชาติ
Date
11 - 13 พฤษภาคม 2016
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)