Conference

Article
การวางแผนการผลิตรวมในโรงงานเตาอบในครัวเรือนที่มีข้อจำกัดทางโลจิสติกส์
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ISBN: 9789742318970)
Class
ชาติ
Date
24 - 25 มีนาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-