การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, "Bi-objective Optimization for Reentrant Shop Scheduling Problem", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 447-459
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, exChen-Fu Chien, "Multi-objective Non-identical Parallel Machines Scheduling by Adaptive Particle Swarm Optimization", 2016 International Symposium on Semiconductor Manufacturing Intelligence (ISMI2016), 7 - 10 สิงหาคม 2016, Hsinchu ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2016 exสกาวรัตน์ สุขจันทร์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตรวมในโรงงานเตาอบในครัวเรือนที่มีข้อจำกัดทางโลจิสติกส์", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559, 24 - 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางการผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอุปโภค", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย