Conference

Article
ผลของการตัดปากต่อสมรรถภาพการผลิต คะแนนความเสียหายของขนและความเสียหายของผิวหนังในเป็ดปักกิ่ง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782893)
Class
ชาติ
Date
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-