Conference

Article
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของหมึกศอก (Gray, 1849) ในอ่าวไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-