Conference

Article
การศึกษาการหาขนาดของฟันเลื่อยที่เหมาะสมสาหรับการลดเสียงรบกวนของใบพัดในอากาศยานไร้คนขับ
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
1 - 2 กรกฎาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-