Conference

Article
Expression analysis of Lycopene ?-cyclase gene in Dunaliella sp. M22
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-