Conference

Article
ผลของสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการเกิดเมลาโนซิสและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาด้วยน้ำแข็ง
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://annualconference.ku.ac.th/cd53/04_033_O193.pdf