การประยุกต์ใช้สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดต่อการเกิดเมลาโนซิสและคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ในขั้นตอนก่อนและหลังการจับ

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภัสสร แสนธิ , "การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เพื่อยับยั้งการเกิดเมลาโนซิส", Naresuan University Journal: Science and Technology , ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 207-217
Publish Year International Conference 2
2016 exประภัสสร แสนธิ , inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative study on black spot formation of Pacific white shrimp between black mushroom and tree ear mushroom trimming extract", International Fisheries Symposium-IFS 2016 "Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security", 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2016, Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 exPraphatsorn Santhi, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exToshiaki Ohshima, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of mushroom trimming extract on Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) for melanosis prevention and quality improvement", JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium 2014 " Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-V", 19 ธันวาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2018 exอัฐษฎางค์ ศรีวิเชียร, exประภัสสร แสนธิ , inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดจุดดำกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดเศษเหลือเห็ดเข็มทองระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exประภัสสร แสนธิ, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเกิดจุดดำและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)ที่แช่ในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exประภัสสร แสนธิ, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแช่กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) หลังการจับในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการชะลอการเกิดจุดดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exประภัสสร แสนธิ , inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Retardation of blackspot formation and quality changes of Pacific white shrimp by black mushroom trimming extract treatment during iced storage", NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016, 12 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวประภัสสร แสนธิ , inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการเกิดเมลาโนซิสและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาด้วยน้ำแข็ง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย