Conference

Article
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Class
นานาชาติ
Date
9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นำเสนอในเวทีระดับชาติงานเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอในงานเกษตร กำแพงแสน,9 ธ.ค. 2014 - 9 ธ.ค. 2014