Conference

Article
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
Class
ชาติ
Date
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-