ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2012 exเบญจรัตน์ ไชยมั่นคง, exไพฑรูย์ เจตธำรงชัย, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 166-189
Publish Year National Conference 2
2013 exพวงพรภัสสร์ วิริยะ, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, "ผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อทัศนคติของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม", การประขุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exสุชาดา คุ้มสลุด, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย