Conference

การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย
ชาติ
23 - 25 พฤษภาคม 2014
อำเภเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026441 ชื่อวิชา Insect Morphology,11 มิ.ย. 2014 - 16 ก.ค. 2014