Conference

Article
ความเข้มข้นของโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Pb, Hg และ Ni)ในเนื้อเยื่อหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-