ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year National Journal 6
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประเมินโลหะหนัก (As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) สะสมในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 3-15
2015 exสุชญา เศวตวาณิชกุล , inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 43-54
2015 exสิริภัทรา พลหล้า , inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสะสมโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", อนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 3-11
2014 exนายเสถียรพงศ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยสองฝาต้มที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง", อนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 30-37
2013 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, and Pb) ในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 33-42
2013 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อหอยสองฝาที่กินได้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 23-32
Publish Year National Conference 1
2014 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, exวศิน อิงคพัฒนากุล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความเข้มข้นของโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Pb, Hg และ Ni)ในเนื้อเยื่อหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย