Conference

Article
การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวาน(กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน)
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
1 - 4 เมษายน 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรของภาครัฐ,7 ก.ย. 2013 - 7 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน),1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013