Conference

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ชาติ
1 - 4 เมษายน 2013
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรของภาครัฐ,7 ก.ย. 2013 - 7 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน),1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013