Conference

Article
การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร
Conference
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-