Conference

Article
การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ISBN: 9789743844980)
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-