แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I

Publish Year National Conference 3
2014 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exกิตตินาถ วรรณิสสร, exรัฐพล จันทร์ช่วงโชติ , "การขึ้นรูปแม่พิมพ์กลวงพร้อมระบบหล่อเย็นแบบชิดผิวโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exรัฐพล จันทร์ช่วงโชติ , exกิตตินาถ วรรณิสสร, exนพพร บึกแว่น, "การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exรัฐพล จันทร์ช่วงโชติ , exกิตตินาถ วรรณิสสร, exนพพร บึกแว่น, "ระบบหล่อเย็นแบบน้ำล้นในแม่พิมพ์กลวงโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย