Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงสีของกระเพาะโคแช่แข็งที่ได้จากการล้างอย่างปลอดภัย 2 วิธี
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4 (ISBN: 9786163380104)
Class
ชาติ
Date
19 กรกฎาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-