Conference

Article
ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งเผือกต่อคุณสมบัติด้านรีโอโลยีของส่วนผสมและคุณภาพโดนัทเค้ก
Conference
The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013
Class
นานาชาติ
Date
13 - 14 มิถุนายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-