Conference

Article
การสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากลูกตาปลานิลและปลาทูน่าท้องแถบ
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่27 (ISBN: 9786167322698)
Class
ชาติ
Date
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-