Conference

สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162232435)
ชาติ
25 มกราคม 2013
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
-