Conference

Article
เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา
Conference
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162232435)
Class
ชาติ
Date
25 มกราคม 2013
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-'
Related Link
-