โครงการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมแผ่นปลูกพืชบนหลังคา

Publish Year National Conference 2
2017 exเอก ปนาทกุล, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบหลังคาเขียวที่มีน้ำหนักเบาโดยวิธีให้น้ำใต้ผิว", SEGA 06, 30 - 31 สิงหาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 exชัชวาล พันธางกูร, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา", สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2013, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย