Conference

Article
ผลของกรดอะซิติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวและคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)