Conference

Article
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงจากปลาสวาย
Conference
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
4 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาหารชนิดแท่งจากปลาสวาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051483 ชื่อวิชา Waste Utilization,4 พ.ย. 2013 - 24 ก.พ. 2014