Conference

Article
Utilization of Concentrated Leachate for Plant Cultivation on Municipal Solid Waste Landfill
Conference
The Tenth International Symposium on Southeast Asian Water Environment
Class
นานาชาติ
Date
8 - 10 พฤศจิกายน 2012
Location
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :นำน้ำชะมูลฝอยไปรดแปลงพืชบนพื้นที่กำจัดมูลฝอย,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013