Conference

Article
ผลของการเกิดชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์บนผ้าฝ้ายต่อสมบัติการติดสีไดเร็กท์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-