Conference

Article
การผลิตแป้งข้าวกาบาจากการบดข้าวกล้องงอกแบบแช่แข็ง
Conference
The 11th international hydrocolloids conference
Class
นานาชาติ
Date
14 - 18 พฤษภาคม 2012
Location
West Lafayette อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
DOI
"_"
Related Link
-