กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตแป้งข้าวกาบาจากการบดข้าวกล้องงอกแบบแช่แข็ง", The 11th international hydrocolloids conference, 14 - 18 พฤษภาคม 2012, West Lafayette อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย