Conference

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตามโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (การปลูกองุ่นเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน),9 ก.ค. 2009 - 14 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ : เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การปลูกองุ่นเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน)ในวันที่ 9 และ 15 กรกฎาคม และ14 และ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09:00-16:00 น.ณ ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ,8 ก.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009